අලි වැට

Rs. 40.000

Phone Number

  • 0723048026

Details

අලිය කඩන්නෙ නැති වැටක් ඕනද…
හෝන් එකක්…
ජීවිතාරක්ෂක පද්දතියක්…
විදුලි ඉතිරි කිරීමේ පද්දතියක්…
සමන්විත
බැටරි බලයෙන් ක්‍රියා කිරීමටත්..
ගෘහස්ථ විදුලියෙන් ක්‍රියා කිරීමටත්…
ෆොන් එක චාජර් කරගන්න (USB Pot) දෙකක්..
සුපිරි අලිවැට නිශ්පාදනය කර බලගන්වා ඇත…
කතාකරන්න :- 0723048026

Is there a fence that the elephant will not break… a horn… a life saving system… an electricity saving system… equipped with battery power and..
USB 2 pot for the phone charg’s…
domestic electricity.. Super elephant fence is manufactured and powered… call me :- 0723048026

  • ID: 4068
  • Published: February 9, 2024
  • Last Update: February 9, 2024
  • Views: 23